Sociálne služby

Sociálne služby pre ľudí s duševnými poruchami na Slovensku

 

Na Slovensku máme pobytové a ambulantné sociálne služby pre ľudí s duševnými poruchami (tie zakotvuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách). Ide predovšetkým o rehabilitačné strediská, zariadenia podporovaného bývania, špecializované zariadenia a domovy sociálnych služieb.

Terénne sociálne služby pre túto zraniteľnú skupinu nám zatiaľ chýbajú (v minulosti už o to boli pozitívne pokusy, avšak kvôli finančným problémom neboli udržateľné). Lebo práve terénne sociálne služby by podporili model deinštitucionalizácie a komunitnej starostlivosti, ktorý je tak potrebný v pomoci ľuďom trpiacim duševnou poruchou.

 

1.1 Druhy sociálnych služieb pre ľudí s duševnými poruchami

Sociálne služby sú širokospektrálnym a pre komunitu efektívnym nástrojom sociálnej pomoci, ktorý sa navonok prejavuje ako špecializované činnosti vytvárajúce podmienky na riešenie sociálnej núdze ľudí.1

Sociálne služby, ako jeden zo systémov sociálneho zabezpečenia sa rozvíjajú z dôvodu potrebnosti ich druhov, pričom odrážajú potrebu riešenia nepriaznivej sociálnej situácie cieľových skupín, ktorým sú určené.2

Cieľom sociálnych služieb je snaha o to, aby klient znova získal schopnosť zabezpečovať svoje potreby vlastným pričinením, prípadne mu pomáhať v období, počas ktorého to nie je schopný sám. Je potrebné nájsť primeranú mieru pomoci – nekonzervovať nežiaduci stav, ale nájsť trvalé motivačné prvky k vlastnej aktivite klienta. Nedostatočná starostlivosť nerieši problém rovnako ako nadmerná pomoc, ktorá klienta nevedie k využívaniu vlastných zdrojov.3

Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. definuje viacero druhov sociálnych služieb a zariadení pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. My sa zameriame na tie, ktoré sa môžu špecifikovať na osoby s duševnými poruchami. Ide predovšetkým o rehabilitačné strediská,  zariadenia podporovaného bývania, špecializované zariadenia a domovy sociálnych služieb.
 

 • rehabilitačné stredisko

  V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálna služba osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby, osobe, ktorá je slabozraká a osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť. V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje: sociálna rehabilitácia, sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a ak ide o pobytovú formu sociálnej služby, tak aj ubytovanie, stravovanie, pranie, upratovanie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Poskytuje sa aj sociálne poradenstvo rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.4

  Sú to rehabilitačné strediská ako Radosť5 v Košiciach, Facilitas6 tiež v Košiciach, Integra7 v Michalovciach, Most8 v Bratislave, Krídla9  tiež v Bratislave, Delfín10  vo Zvolene a pod.
   
 • zariadenie podporovaného bývania

  V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto osoba odkázaná na pomoc inej osoby a na dohľad, pod ktorým je schopná viesťsamostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej. Dohľad je usmerňovanie a monitorovanie osoby pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosťv rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít. Rozsah dohľadu poskytovaného v zariadení podporovaného bývania sa určuje v hodinách alebo súhrnom úkonov, pri ktorých fyzická osoba potrebuje dohľad. Okrem dohľadu poskytuje ubytovanie, sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, utvárajú sa podmienky na prípravu stravy a vykonáva sa sociálna rehabilitácia.11

  Sú to zariadenia podporovaného bývania ako Integra12 v Michalovciach, Most13 v Bratislave, Opora G+N14 v Rimavskej Sobote a pod.
   
 • domov sociálnych služieb

  V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba pobytovou alebo ambulantnou formou osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto osoba odkázaná na pomoc inej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. V domove sociálnych služieb sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, a v prípade pobytovej formy aj ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie. Zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosť. Zabezpečuje sa aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje domov sociálnych služieb ošetrovateľskú starostlivosťpodľa § 22. Ak osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.15
   
 • špecializované zariadenie

  V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby so stupňom odkázanosti najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa. V špecializovanom zariadení sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie. Zároveň zabezpečuje rozvoj pracovných zručností, záujmovú činnosť a utvára podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí.16

 

1.2 Občianske združenia a svojpomocné skupiny pre ľudí s duševnými poruchami

Na Slovensku fungujú aj viaceré občianske združenia a svojpomocné skupiny, ktoré sa zameriavajú na pomoc ľuďom s duševným ochorením a ich príbuzným.

Svojpomocné skupiny môžu vznikať z ľudí trpiacich duševnými poruchami, ich príbuzných, priateľov či iných iniciatívnych ľudí. Dôležitou úlohou je aktivizácia, podpora kontaktov, vytváranie priateľskej atmosféry, vzájomné zdieľanie a svojpomoc. V svojpomocných skupinách sa môžu ľudia podeliť so svojimi skúsenosťami a problémami a tiež ich spoluprežívať s ďalšími členmi. Na jednej strane tak nie sú osamotení so svojimi problémami, a na druhej strane vedia si vzájomne poradiť a podporiť sa. Chorý jedinec tak môže prísť do kontaktu s ľuďmi, ktorí tiež zažívajú podobné trápenia. Takáto výmena informácií je spravidla veľmi bezprostredná a konkrétna, zároveň sa človek dostáva do priamej konfrontácie, ktorá ho nenechá v izolácii a otvára nové možnosti riešenia jeho situácie. Ľudia s duševnými poruchami v službe druhým sú nazývaní aj tzv. experti skrze skúsenosť.17

K občianskym združenia či svojpomocným skupinám, ktoré sa zameriavajú na pomoc ľuďom s duševnými poruchami na Slovensku patria napr. Otvorme dvere, otvorme srdcia18, Pohľad19, Sanare20, Šťastie si ty21, Zdravá duša22, Prvosienka23, Viktória – cesta pomoci24, atď.

 

Autor: PhDr. Michaela Šuľová, PhD. (Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku)

 

Literatúra

 


 

 1. Porov. HULÍNOVÁ, V. a kol. Metódy a metodika sociálnej práce II. Ružomberok: Verbum, 2016, s. 61.
 2. Porov. OLÁH, M. a kol. Sociálne služby. Bratislava: Iris, 2013, s. 42.
 3. Porov. LEVICKÁ, J. a kol. Sociálne služby – vývoj, súčasný stav a možnosti merania ich kvality. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013, s. 17.
 4. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, § 37.
 5. Viac na: www.zpp-radost.sk
 6. Viac na: www.facilitas.sk
 7. Viac na: www.integradz.sk
 8. Viac na: www.dss-most.sk/rehabilitacne-stredisko
 9. Viac na: www.zdruzeniekridla.sk
 10. Viac na: www.rs.delfinzv.sk
 11. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, § 34.
 12. Viac na: www.integradz.sk
 13. Viac na: www.dss-most.sk
 14. Viac na: www.oporagn.sk
 15. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, § 38.
 16. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, § 39.
 17. Porov. TORESINI, L. a kol. Za zdmi. Deinstitucionalizace v Evropských příkladech dobré praxe. Praha: Fokus, 2017, s. 126. Porov. HAŠTO, J. a kol. Reforma psychiatrickej starostlivosti v SR. Trenčín: Vydavateľstvo F, 1999, s. 71. Porov. HELL, D. – FISCHER-FELTEN M. Schizofrénie. Základy pre porozumenie a orientáciu. Trenčín: Vydavateľstvo F, 1997, s. 92. Porov. MAHROVÁ, G. a kol. Sociální práce s lidmi s duševními onemocněním. Praha: Grada, 2008, s. 62.
 18. Viac na: www.odos-sk.com
 19. Viac na: www.pohlad.webnode.sk
 20. Viac na: www.sanare.estranky.sk
 21. Viac na: www.stastiesity.eu
 22. Viac na: www.ozzdravadusa.wbl.sk
 23. Viac na: www.ozprvosienka.estranky.sk
 24. Viac na: www.viktoria-cestapomoci.estranky.sk
Cesta k sociálnej pomoci ľuďom s duševnými poruchami